До горе

Общите условия на договора са документ, който указва начина и реда за използване на предоставените информационни ресурси от BEAUTYNEWS на потребителите на Интернет и урежда отношенията между BEAUTYNEWS и потребителите на портала.

 

I. Общи разпоредби

Дефиниции

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. BEAUTYNEWS (www.beautynews.bg) – виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на частно лице, което дава възможност за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.

2. Частното лице (наричано по-долу за краткост „Собственик на сайта” или само „Собственик”) е лице, което предоставя посредством администрирания от него Интернет портал www.beautynews.bg, информационни услуги на своите потребители.

3. „Услуги” са предоставяните на потребителите на Портала www.beautynews.bg информационни ресурси, а също и възможността потребителите да изразяват мнения, да задават въпроси и да представят изображения, текст и други материали, които да бъдат публикувани на страниците на Сайта.

4. „Потребител” e всяко лице, което ползва предоставяните от Собственика чрез Сайта Услуги.

5. Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползува Услугите, достъпни чрез уебсайта www.beautynews.bg

6. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

7. „Уебсайт / сайт („website“)” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

 

II. Договор с Потребителя

Предмет на договора

Чл. 2. (1) Услугите, предоставяни от Собственика включват, но не се ограничават само до:

1. Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта на Собственика;

2. Възможност на потребители да създават и споделят съдържание произведено от тях;

3. Създаване на потребителски профил посредством регистрация, която дава възможност за достъп до коментари, игри, специални инициативи и прочие, изискващ регистрация;

4. Получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайтовете на Собственика.

5. Получаване на имейл нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители, използващи сайтовете на Собственика.

6. Електронни препратки към подбрани уебсайтове, селектирани по преценка на Собственика;

7. Електронни препратки към уебсайтове, чрез които се предлагат различни стоки и услуги;

8. Други.

(2) Услугите, свързани с търсене и получаване на достъп до информационни ресурси посредством Сайта се предоставят, без да е необходимо извършването на задължителна регистрация от страна на Потребителя.

(3) Услугите по ал. 1 и ал. 2 по-горе се предоставят на Потребителя безплатно, при стриктно спазване на настоящите Общи условия.

(4). Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. BEAUTYNEWS не носи отговорност, ако Абонатът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Собственика (хардуерен, софтуерен, проблем с Интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

Обвързване с Общите условия

Чл. 3. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Собственика и всички Потребители на Сайта www.beautynews.bg във връзка с ползването на Услугите.

(2) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на български език в Интернет на адрес www.beautynews.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Сайта. С всяко ползване на Услугите и информационните ресурси, достъпни чрез Сайта, включително с отварянето на интернет страница от Сайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга интернет страница в Сайта, Потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(3) За да може да използва Услугите по чл. 2, ал. 3 на настоящите Общи условия, Потребителят трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на Сайта на www.beautynews.bg. Когато Потребителят се регистрира, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за ползване на портала www.beautynews.bg в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон „Регистрирай“, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

(4) При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия трябва да се извършва от родител или настойник на същото. Собственикът не разполага с техническата възможност да удостовери възрастта на лицата, които се регистрират на сайта, за да използват нашите услуги. В случай че Собственикът се усъмни, че става въпрос за лице, което не е навършило 14 годишна възраст, ще ви поиска допълнителна идентификация или удостоверяване от страна на лицето относно неговата възраст, както и да поиска потвърждение от страна на неговия родител/настойник.

(5) При извършване на регистрация Потребителят е длъжен да посочи данни, които отговарят на истината, и при всяка промяна в предоставените във връзка с регистрацията данни да ги актуализира в 7-дневен срок от настъпването й.

Действие на договора

Чл. 4. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 3, ал. 2 или чл. 3, ал. 3 и има действие за всички Потребители до преустановяване на ползването на Услугите, предоставени на сайта на Собственика.

Промени в Общите условия

Чл. 5. (1) В случай, че бъдат направени промени в Общите условия, Собственикът на Портала публикува на видно място в началната страница на www.beautynews.bg съобщение за направените промени в Общите условия и електронна препратка към новата редакция на Общите условия, като по този начин Потребителят се счита за надлежно уведомен за направената промяна в настоящите Общи условия.

(2) На всички регистрирани до този момент потребители се предоставя двуседмичен срок считано от датата на влизане в сила на направените промени в Общите условия да се запознаят с промените в Общите условия, като в този срок те имат възможност да заявят чрез изпращане на съобщение до Собственика на адрес на електронна поща [email protected], че отхвърлят промените. В случай че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Собственика в посочения срок, се счита, че Потребителят е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран Потребител, че не е съгласен с промените в Общите условия, води до автоматично прекратяване на договора между Потребителя и Собственика за ползване на Услугите, предоставяни чрез Сайта, при което Собственикът има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до Сайта и неговия потребителски профил, както и да прекрати регистрацията му.

 

III. Права и задължения на страните

Права и задължения на Потребителя

Чл. 6. Потребителят има право безплатно да ползва Услугите, предоставяни от Собственика на Портала при спазване на настоящите Общи условия. За да може да използва Услугите по чл. 2, ал. 1, т.3 Потребителят следва да въведе зададените в процеса на регистрация потребителско име и парола.

Чл. 7. Използването на услуги с платен достъп е предмет на отделен договор.

Чл. 8. (1) При ползване на предоставяните Услуги, Потребителя няма право да публикува или да прави достояние по какъвто и да било начин (включително чрез публикуване на електронна препратка) на трети лица изображения и текст, включително коментари, истории, рецепти, мнения и препоръки, или други материали, които:

1. Противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

2. Съдържат насилие (включително насилие над животни), призоваване към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота, здравето и телесната неприкосновеност на човека и др. под.;

3. Имат порнографско или открито сексуално съдържание;

4. Съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения и/или текстове или изображения, изразяващи или призоваващи към дискриминация въз основа на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние;

5. Имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Собственика;

6. Нарушават права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, които са ратифицирани от Република България;

7. Представляват търговска или служебна тайна, лични данни или друга конфиденциална информация;

8. Са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със изричното съгласието на титуляра на правото;

9. Нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(2) В случай, че Собственикът установи или трето лице уведоми писмено Собственика, че са налице неправомерни действия от страна на Потребителите в нарушение на изискванията по предходния член, Собственикът има право да премахне или да преустанови достъпа до съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и уведомяване на компетентните органи.

Чл. 10. (1) Потребителят на Сайта се задължава при ползване на предоставяните от Собственика Услуги:

1. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

2. Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове.

3. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността и/или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология.

4. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост, право на ползване и др..

5. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които няма право да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си и/или принадлежността си към определена група хора.

6. Да не разкрива на трети лица своите потребителско име и парола за осъществяване на достъп до Услуги по чл. 2, ал. 2.

(2) При нарушаване на задължение по предходната алинея Собственикът на Сайта има право по своя преценка да прекрати предоставянето на Услугите по чл. 2, ал. 1 на Потребителя нарушител.

Права и задължения на Собственика

Чл. 11.(1) Собственикът има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, публикувани от Потребителите на страниците на Сайта.

(2) Собственикът има право да изпраща електронни съобщения (включително по електронна поща) до регистрирания Потребител с цел да предостави информация и/или да предложи рекламни материали относно свои собствени и/или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други, при спазването на политиката за лични данни и поверителност описана по-долу.

Чл.12. Собственикът има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставяните Услуги по чл. 2, ал. 2 и да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, ако прецени, че Потребителят с действията си накърнява правата, законните интереси или доброто име на Собственика, на други Потребители или на трети лица, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове, настоящите Общи условия, или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят Услугите и информацията, включително и такива на други оператори.

Чл. 13. В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от компетентните органи, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, Собственикът има право да предостави на съответните органи цялата информация, свързана с действията и самоличността на Потребителя, с която разполага.

Чл. 14. Собственикът има право да прекрати предоставянето на Услугите по чл. 2, ал. 1, по отношение на лица, които използват Услугите и информационните ресурси достъпни чрез Сайта за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

Чл. 15. Собственикът се задължава да не разгласява създадените потребителски имена и пароли на регистрираните Потребители или друга лична информация предоставена от регистрираните Потребители в процеса на регистрацията им, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба или на тези Общи условия.

Ограничаване на отговорността

Чл. 16. (1) Собственикът на Сайта предоставя Услугите безплатно и не гарантира тяхно навременно и непрекъснато предоставяне, нито тяхната годност за постигане на определени цели или удовлетвореността на Потребителя от тях. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Собственикът не отговаря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги или невъзможността да се ползват предлаганите Услуги вреди, освен ако са причинени от Собственика умишлено или при проявена груба небрежност.

(2) Собственикът не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете и другите Интернет ресурси, достъпът до които се осъществява чрез електронни препратки от Сайта, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване, включително за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в Сайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му.

(3) Собственикът не носи отговорност за не предоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Собственика, проблеми дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез който функционира Сайтът.

(4) Собственикът не носи отговорност за публикувани от Потребители материали – снимки, текстове, електронни препратки и други материали.

Чл. 17. (1) Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

(2) Собственикът не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на Сайта.

Интелектуална собственост

Чл. 18. (1) Всички елементи от съдържанието на Сайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат или са отстъпени за ползване на Собственика. Върху някои от публикациите Собственикът има право на изключително ползване, учредено съгласно Чл. 19 по-долу.

(2) При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на Собственика, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на съдържанието, което е предоставено от него или за което е получил изричното писмено съгласие на съответните правоносители. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на Сайта, включително базите данни и материалите в него, извършено в нарушение на закона или тези Общи условия, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

(3) В случай че елементи или публикации от Сайта бъдат запаметени на техническо устройство на Потребителя и/или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на интелектуална собственост на Собственика или на указаните трети лица .

(4) В случай че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг Потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с материали, разположени в Портала, той следва да изпрати уведомление на следния адрес:
e-mail: info@beautynews.bg

(5) При получаване на твърдения от трети лица, че публикувани от Потребителя материали в Сайта нарушават техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Собственика, Собственикът има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такива материали до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо предоставени от Потребителя материали, Собственикът има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такива материали или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

Право на изключително ползване

Чл. 19. (1) Чрез изпращането на материал по електронен път до Собственика на Сайта, Потребителя се съгласява с Общите условия чрез електронното волеизявление по Чл. 2, ал. 2 и предоставя безвъзмездно право на Собственика на изключително ползване върху всички изпратени на електронния мейл материали, публикувани в Сайта на Собственика.

(2) Правото по предходната алинея включва както възможността материалът да бъде използван по смисъла на Чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права, така и правото на Собственика да получи възнаграждение за всеки вид използване на материала (Чл. 19 от закона за ЗАПСП) включително и правото да получи обезщетение за неправомерното използване на материала.

(3) Правото на изключително ползване се отстъпва за срок от 10 години, считано от датата на изпращане на материала от страна на Потребителя до Собственика на Сайта.

(4) Върху съответния материал по ал. 1 на този член Потребителят си запазва единствено правата по Чл. 15, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за авторското право и сродните му права, а останалите неимуществени права отстъпва на Собственика на Сайта.

(5) Собственикът има право по всяко време по своя преценка да публикува, премахва и редактира, каквито и да е материали, изпратени от Потребителя до Собственика на Сайта без да има задължение да информира Потребителя за това или да мотивира взетото решение.

Обезщетения и неустойки

Чл. 20. (1) Потребителят носи отговорност и е длъжен да обезщети Собственика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за разходи и платени адвокатски възнаграждения, както и платени обезщетения на трети лица, настъпили вследствие на предявени искове от и/или във връзка с материали и информация, които Потребителят е изпратил и/или разположил на страниците на Сайта и/или направил достояние на трети лица чрез ползване на предоставяните от Собственика Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите международни закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

(2) Потребителят е длъжен да обезщети Собственика за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил или допуснал да бъдат нарушени, права на интелектуална собственост на Собственика върху материали, разположени на страниците на Сайта www.beautynews.bg.
(3) Вън от предходните алинеи, Потребителят се задължава да обезщети Собственика, както и всяко трето лице, за вредите, които са претърпели във връзка с неправомерното използване на Услугите от Потребителя.

Чл. 21. За всяко отделно нарушение от страна на Потребителя на задълженията му по Чл. 18, ал. 2 и 3 от настоящите Общи условия, той дължи на Собственика или указаното лице – носител на нарушените права на интелектуална собственост, неустойка в размер на 1 000 лв.

Лични данни. Политика на поверителност.

Чл. 22 (1) BEAUTYNEWS се явява администратор на личните данни, които са му били предоставени от Потребителите и тези, които е придобил по друг начин. Собственикът е предприел необходимите технически и организационни мерки за ограничаване неправомерния достъп до предоставяни от Вас лични данни, предвидени съгласно Общия Регламент за Защита на Данните (GDPR) .

(2) Собственикът полага всички разумни усилия, за да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителя. Лични данни са всички данни, които се отнасят лично за Вас. Към тях спадат име, e-mail адрес, профил в социални мрежи, Вашето потребителско поведение при използването на нашите услуги.

(3) Собственикът събира следните лични данни:
– лични данни предоставени лично от Потребителя (име, или псевдоним, с които лицето се регистрира; e-mail адрес, предоставен при регистрацията; Facebook или Instagram акаунт, в случай че сте избрали да се регистрирате чрез свой профил в социалните мрежи).
Моля, имайте предвид, че регистрацията чрез профил в социалните мрежи е възможност, избрана доброволно от Вас! Получавайки достъп до Вашия профил, Собственикът не може да публикува съобщения от Ваше име, но има достъп до съдържанието, до което Вие сте предоставили достъп чрез настройките на съответната социална мрежа. В случай че не желаете да предоставяте достъп до профила си в социални мрежи, моля, използвайте възможността да се регистрирате единствено посредством e-mail и потребителско име.
– За целите на Вашата регистрация и участието в игри, организирани от Собственика, са необходими само име и e-mail адрес.
– В случай че участвате в игри, е възможно да поискаме от Вас да предоставите адрес, на който да получите своята награда.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 23 (1) Личните данни, които Потребителят е предоставил при ползването на Услугите, се използват от Собственика за следните цели:
1. с цел предоставяне на предвидените в тези Общи условия услуги (безплатни или платени, независимо дали за тях е сключен изричен договор или се основава на настоящите Общи условия).
2. организиране на игри, конкурси, запитвания
3. за целите на директния маркетинг,
4. за предлагане на нови услуги на Потребителите (безплатни или платени),
5. за промоции,
6. за статистически цели, така, както са посочени в настоящите Общи условия.

(2) Собственикът събира и използва личните данни, описани по-горе, за да приспособява предлаганите Услуги към предпочитанията на Потребителите, да предложи информация, услуги и рекламни материали, които биха заинтригували Потребителите.

(3) Собственикът има право да използва събраната информация, за да предлага стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

Основания за събирането на лични данни:

Чл. 24. (1) При събиране на данни за целите на игри, организирани от Собственика, както и за изпълнение на услугите, предоставяни от Собственика в резултат от Вашата регистрация на сайта, обработката на данни се извършва на основание чл. 6, ал.1, б. „б“ от Общия Регламент за Защита на Данните.

(2) Обработката на данните за потребителското поведение се извършва въз основа на чл.6, ал.1, б. „а“ от Общия регламент за Защита на Данните (GDPR) и служи за постигане единствено на обявените конкретни цели (цели от 3 – 6, посочени в предходния член).

Разкриване на информацията

Чл. 25 (1) Собственикът НЕ предоставя Ваши лични данни на трети лица. Собственикът НЕ предоставя лични данни на получатели в трети държави или международни организации. Предоставяне на лични данни на трети лица е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени по закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред, или предвиденото по-долу.

(2) Собственикът може да събира и предоставя събрана статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори). За тази цел Собственикът обработва лични данни на Потребителите (данни за потребителско поведение). При тази обработка събраните данни се анонимизират, използват се само за статистически цели, отделят се от информацията за лицето без възможност за обратимост на процеса и идентификация, т.е. в нито един момент не могат да бъдат свързани с Вас. Потребителят има право да възрази срещу този вид обработка на данни на адрес: [email protected]

Чл. 26. (1) Собственикът се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Потребителя или за ползваните от него Услуги и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

1. Това е предвидено в настоящите Общи условия или Потребителят е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

2. Информацията се предоставя на служители или подизпълнители (включително лица, действащи като обработващи от името на Собственика личните данни) на Собственика или на дружества, в които Собственикът притежава повече от 50% дялово или акционерно участие или които контролира или които притежават повече от 50% дялово или акционерно участие в Собственика или го контролират пряко или косвено, за отчетни цели и за дейности по администриране на Сайта и ползването на Услугите;

3. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат правомощия да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

4. Собственикът по закон е длъжен да предостави информацията.

5. В случай че се свържете с нас и желаете да получите наградата си на предоставен от Вас адрес, ние сме длъжни да предоставим тази информация на избраната от нас куриерска фирма за доставка. В случай че не желаете Ваши лични данни да бъдат предоставяни на трети лица, то имайте предвид, че можете да получите спечелените от Вас награди на място, в офиса на Собственика, посочен по-горе.

Права по отношение на личните данни:

Чл. 27 (1) Съгласно Общия регламент за защита на данните, Вие имате право на достъп до личните данни, които обработваме, чрез своя профил и на посочения e-mail: [email protected];

(2) Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат коригирани, използвайки своя профил или чрез изрично отправено искане на посочения e-mail: [email protected]

(3) Имате право да възразите срещу обработката на свои лични данни, ако преди това сте дали съгласие за това, използвайки своя профил или чрез изрично отправено искане на посочения e-mail: [email protected]

(4) Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, използвайки своя профил или чрез изрично отправено искане на посочения e-mail: [email protected]

(5) Имате право да оттеглите своето съгласие за обработка на данните Ви, когато то се извършва единствено на основание предоставеното от Вас съгласие (3-6 от целите, описани в чл.23, ал.1, т.2-5)

(6) В случай, че считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно, или са нарушени Ваши права по отношение обработката на личните Ви данни, можете да се обърнете към националния орган за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данни, гр. София, бул. „Проф.Цветан Лазаров“ № 2, www.cpdp.bg.

Политика за бисквитките

Чл. 28.(1) Собственикът използва бисквитки или подобни инструменти на своите сайтове, за да подобри тяхното представяне и вашето преживяване в тях. Повече за бисквитките можете да научите по-долу, както и на: www.allaboutcookies.org

(2) Какво са „бисквитки“
„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.
Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота“ й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

(3) Какви видове използваме и за какво са предназначени
(а)Сигурност и идентифициране
Целта на „бисквитките“, предназначени за сигурност на връзката, е:
• Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия
• Да контролират сигурността
• Да гарантират, че информацията, която потребителят въвежда, се вижда единствено от него
Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на Вашия браузър или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта.

Използваните от Собственика бисквитки НЕ съхраняват въведени лични данни.

(б) Ефективност и функционалност
„Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да подобряваме уебсайта, както и цялостното потребителско изживяване.

(4) Управляване и изтриване на „бисквитки“
Моля, имайте предвид, че голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще подобрят сърфирането Ви в нашия уебсайт, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа.
В зависимост от използваният браузър Вие имате възможност:
• Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници
• Да настроите известие, което при всяка нова „бисквитка“ ще иска разрешение за приемане или отказване
Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако не желаете „бисквитките“ да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие имате възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър
Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно.

Прекратяване на договора

Чл. 29. (1) Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, правоотношенията между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

1..Преустановяване на дейността на Собственика или прекратяване поддържането на Сайта  www.beautynews.bg

2. Взаимно съгласие на страните за прекратяването.

3. Други предвидени в закона случаи.

(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните Услуги.

(3) При прекратяване на договора Собственикът деактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него.

(4) Независимо от основанието за прекратяване на договора Собственика запазва изключителното право на ползване по чл. 19 от тези Общи условия върху всички материали, предоставени за публикувани от страна на Потребителя в Сайта и може по своя преценка да запази или съответно да премахне от Сайта всички или която и да е част от тези материали.

Писмена форма

Чл. 30. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Сайта www.beautynews.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Влизане в сила

Чл. 31. Настоящите Общи условия са редактирани на 20.01.2021 г. и влизат в сила от 01.02.2021г.